Szczegóły dokumentu

Powrót do listy dokumentów
Tytuł
Ogłoszenie o konkursie 2019
Znak
SE.5240.1.2019
Data utworzenia
2019-03-05
Opis

Załącznik do Zarządzenia Nr 16/2019 z dnia 4 marca 2019 r.

 

Znak sprawy: SE.5240.1.2019

Sawin, dnia 4 marca 2019 r.

 

 

Ogłoszenie o konkursie

Działając na podstawie art. 13 ust.1 i 2 w związku z art. 11 ust 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450)

 

 

Wójt Gminy Sawin

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

 

 1. Rodzaj zadania.

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w ramach wsparcia organizacji, imprez sportowych oraz rekreacyjnych, a także zajęć sportowo-rekreacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

 1. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania z budżetu w 2019 r

 1. Na realizację zadania w 2019 r. planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości 53.000,00 zł

 2. Kwota ta może ulec zmianie, jeżeli zaistnieje konieczność zmiany budżetu Gminy Sawin na rok 2019 w części przeznaczonej na realizację ww. zadania z ważnych przyczyn niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.

 3. Podaje się do wiadomości, że w 2018 roku na realizację zadania publicznego przeznaczono kwotę 50.000,00 zł.

 1. Zasady przyznawania dotacji.

Dotacja może zostać przyznana oferentowi, który złoży w terminie prawidłowo opracowaną ofertę wg wzoru stanowiącego zał. nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U z 2018, poz. 2057). O dotację może ubiegać się podmiot spełniający wymogi określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450).

Dopuszcza się możliwość większej niż 1 liczby podmiotów do wykonania zadania. Zlecanie zadania publicznego odbędzie się w formie powierzenia jego realizacji.

 1. Terminy i warunki realizacji zadania.

Zadanie powinno być realizowane zgodnie ze złożoną ofertą i podpisaną umową w okresie od dnia podpisania umowy o powierzenie realizacji zadania do 31 grudnia 2019 r.

 1. Termin składania ofert.

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Sawin osobiście w sekretariacie pok. 109 lub korespondencyjnie: Urząd Gminy Sawin ul. Chutecka 12, 22-107 Sawin, do dnia 26 marca 2019 r. do godz. 14.00, liczy się data wpływu. Oferty złożone lub doręczone po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem "OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ - 2019 ". Na kopercie musi być umieszczony adres zwrotny oferenta. Oferta winna być złożona na druku i zawierać załączniki, o których mowa we wzorze.

 1. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.
  Otwarcie ofert i ich rozpatrzenie nastąpi w terminie 7 dni od daty zamknięcia konkursu.
  Do udziału w konkursie ofert (oceny merytorycznej) dopuszczony zostanie Oferent, który spełnia łącznie następujące wymogi formalne:

 • jest organizacją pozarządową lub podmiotem, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

 • złożył ofertę na realizację zadania wg wzoru stanowiącego zał. nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U z 2018, poz. 2057),

 • jego cele statutowe są zgodne z zadaniami określonymi w ogłoszeniu o konkursie ofert na 2019 r.,

 • złożył kompletną ofertę w terminie określonym w ogłoszeniu,

 • złożył ofertę zgodną z rodzajem zadania określonego w ogłoszeniu, spełniającą warunki realizacji zadania.

Ocena merytoryczna złożonych ofert odbędzie się w oparciu o następujące kryteria:

 • możliwość realizacji zadania przez uprawniony podmiot, rozumiana jako doświadczenie niezbędne do realizacji zadania,

 • jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których zadanie będzie realizowane,

 • kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania (kosztorys jest wiarygodny i przedstawia pełną kalkulację kosztów kwalifikowanych)

Ponadto:

- wkład rzeczowy, osobowy, świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,

 • osiągnięcia i doświadczenie wnioskodawcy w realizacji proponowanego lub podobnego projektu,

 • wiarygodność organizacji oceniona na podstawie: dotychczasowej współpracy z Urzędem Gminy Sawin, rzetelności i terminowości wykonywania i rozliczania zadań finansowanych z budżetu Gminy;

 

Wójt Gminy Sawin zastrzega sobie możliwość nie rozstrzygnięcia konkursu.
Od odmowy przyznania dofinansowania odwołanie nie przysługuje.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Sawin pokój nr 207,
tel. 82 567 30 12,. Osoba do kontaktu: Agata Suchoń.

 

Ogłoszenie umieszcza się na:

 1. Stronie internetowej Urzędu Gminy Sawin (adres: www.sawin.pl),

 2. Biuletynie Informacji Publicznej,

 3. Tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Sawin.

 

 

 

 

Załączniki
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji:Wołoszczuk Marek
Dodano do BIP dnia: 05-03-2019 13:32:10